Бюджетният дефицит се разширява до 1.2 млрд. лева

08:28, 01 юни 2023
На годишна база бюджетното салдо за периода се влошава с около 1.8 млрд. лева
Бюджетното салдо за периода се влошава с около 1.8 млрд. лева.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на май се очаква да бъде дефицит в размер 1.2 млрд. лв., обяви Министерството на финансите.

За сравнение, за първите пет месеца на 2022 г. бе отчетен излишък в размер на 600 млн. лв., което означава, че на годишна база бюджетното салдо за периода се влошава с около 1.8 млрд. лева.

Продължава тенденцията от предходните месеци на годината ръстът на разходите, около 17 на сто значително да изпреварва ръста на приходите, около 9 на сто, което е основната причина за влошаването на бюджетната позиция спрямо предходната година, отбелязва министерството.

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2023 г. се очаква да бъдат в размер на 24.8 млрд. лв. и нарастват с 2.0 млрд. лв. или 8.6 на сто спрямо отчетените към края на месец май 2022 година.

Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 2.04 млрд. лв. , а постъпленията в частта на помощите и даренията, основно грантове по програмите и са по-малко със 0.18 млрд. лева.

В частта на данъчните приходи постъпленията от преки данъци, социално и здравно осигурителни вноски и други данъци нарастват с добри темпове, докато при косвените данъци продължава да се отчита по-умерен ръст, основно поради по-ниски постъпления в частта на приходите от ДДС от внос.

Един от факторите за това е спадът на цената на суровия петрол, внесен за преработка, спрямо отчетената за същия период на предходната година. В допълнение, върху размера на ДДС от внос влияят и курсът на щатския долар, както и спадът на количествата на внесените стоки, пораждащи ДДС, в това число на суровия петрол.

Разходите по консолидираната фискална програма към май 2023 г. са в размер на 26.0 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП към май 2022 г. бяха в размер на 22.2 млрд. лева. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии, както и в частта на разходите за субсидии, издръжка, персонал и други.

Още от Финанси